Algemene voorwaarden

Dunion Online Marketing

1.Toepasselijkheid

1.1. Op alle offertes en leveringen van Dunion Online Marketing (hierna Dunion genoemd) zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.2. Indien de opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van –of niet voorkomen in- deze voorwaarden zijn deze voor de leverancier alleen bindend indien en voor zover deze door Dunion uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.Offertes

2.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Dunion het recht de geoffreerde prijzen hiervan aan te passen.

3.Opdrachten / Orders

3.1. Opdrachten / orders zijn slechts bindend indien zij door de opdrachtgever schriftelijk of per e-mail zijn bevestigd, of bij gebreke van zodanige bevestiging door de uitvoering van de order door Dunion.

3.2. De opdrachtgever is steeds verplicht voorafgaand aan de opdracht Dunion volledig in te lichten over de door hem gebruikte kwaliteitseisen, bij gebreke waarvan Dunion, indien dit na aanvaarding van de opdracht blijkt, gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden zonder dat daardoor voor de opdrachtgever enig recht op een vergoeding uit welken hoofde dan ook ontstaat.

3.3. Niet functionele verschillen tussen de producten, diensten en alle overige specificaties en kwaliteitsvermeldingen en de werkelijke uitvoering van het geleverde, geven de opdrachtgever geen recht op enigerlei vergoeding, in welke vorm of uit welken hoofde ook.

4.Prijzen

4.1. De prijzen van Dunion zijn gebaseerd op de op de datum der offerte voor ons geldende kostenbepalende factoren. Indien na verloop van 1 maand na datum van aanbieding en/of bevestiging de prijzen van deze kostenbepalende factoren een verhoging ondergaan, ook al is deze verhoging gebeurd ten gevolge van de tijdens het uitbrengen van de offerte c.q. bevestiging te voorziene omstandigheden, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, welke prijsverhoging voor de opdrachtgever bindend is.

5.Levertijd

5.1. De levertijd gaat in op de datum waarop de schriftelijke opdracht door Dunion wordt ontvangen.

5.2. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak dan ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.Wijziging opdracht

6.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan de opdrachtgever.

6.2. Indien Dunion, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Dunion gerechtigd de daaruit vloeiende meerdere kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

7.Auteursrechten

7.1. De opdrachtgever behoudt zich ten aanzien van de door hem gemaakte producten, diensten en websites en ook ten aanzien van de door hem gebruikte productiemethoden uitdrukkelijk alle rechten op en voortvloeiende uit rechten van intellectuele eigendom, zoals rechten op modellen, auteursrechten en octrooien voor, tenzij anders is overeengekomen.

8.Garantie

8.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Dunion dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

9.Betalingsvoorwaarden

9.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling binnen 31 dagen na datum van de dan ter zake opgemaakte factuur te geschieden.

9.2. Indien betaling niet binnen de in dit artikel bedoelde betalingstermijn heeft plaatsgevonden is Dunion gerechtigd vanaf het einde van deze termijn zonder ingebrekestelling een vergoeding wegens renteverlies te berekenen van 10% of de wettige rente – over het dan openstaande bedrag.

10.Eigendomsvoorbehoud

10.1. Zo lang de opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht blijven alle geleverde goederen eigendom van Dunion.

10.2. Ingeval de opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Dunion niet nakomt is Dunion Online Marketing zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te nemen, in welk geval ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden.

11.Bijzondere omstandigheden aan de zijde van de opdrachtgever

11.1. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

11.2. In bovenstaande gevallen heeft Dunion voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht om een vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

11.3. Indien een van de vermelde omstandigheden zich voordoet is Dunion gerechtigd de volledige koopprijs van de goederen onmiddellijk bij vooruitbetaling te vorderen en of zekerheidsstelling voor de overeengekomen prijs te verlangen, dit ter keuze van Dunion.

12.Ontbinding

12.1. Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft Dunion het recht alle met de betrokken opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is.

13.Geschillen

13.1. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

13.2. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement.

14.Privacy

14.1. Dunion respecteert de privacy van de wederpartij. Dunion behandelt en verwerkt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De wederpartij stemt in met deze verwerking.

14.2. Dunion gebruikt de persoonsgegevens van de wederpartij uitsluitend in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of het afhandelen van een klacht.

14.3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Dunion gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Dunion zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Dunion niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. De wederpartij is daarnaast niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die als gevolg hiervan ontstaat.

14.4. Meer informatie over ons privacy beleid kan hier gevonden worden.