Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DUNION, versie februari 2021 

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van en iedere tot stand gekomen overeenkomst met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dunion Online Marketing B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1131 JW) Volendam aan de Marconistraat 9, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 81824114, hierna verder te noemen: ‘Opdrachtnemer’.
1.2 Onder Opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de rechtspersoon die aan Opdrachtnemer een opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van werkzaamheden.
1.3 Onder Verkoopaccount wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: door of namens de Opdrachtgever aangemaakte account(s) om gebruik te kunnen maken van zakelijke marketplaces en/of overige online (verkoop)platform(s) van externe verkoopkanalen als Bol.com, Amazon, etc. waaruit voor Opdrachtgever omzet wordt gerealiseerd.
1.4 Onder Account wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: door of namens de Opdrachtgever aangemaakte account(s) ten behoeve van het opzetten, beheren en uitvoeren van online marketing diensten, niet zijnde (een) Verkoopaccount(s).
1.5 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
1.6 De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.7 In het geval de inhoud van schriftelijk tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.
1.8 Vernietiging of nietigheid van één of meer van de hierin opgenomen bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden om een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 2          Offertes c.q. samenwerkingsvoorstel

2.1 Alle offertes, ook wel samenwerkingsvoorstellen genoemd, zijn geheel vrijblijvend en Opdrachtnemer is slechts aan de offerte gebonden indien de offerte binnen dertig (30) dagen door Opdrachtgever is ondertekend en binnen die termijn door Opdrachtnemer is ontvangen.
2.2 De in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders in de offerte is vermeld.
2.3 Het tarief in de offerte kan bestaan uit een vaste prijsafspraak (per maand, jaar etc.), een uurtarief en/of een kostenbegroting, een en ander al dan niet in combinatie met een omzet gerelateerde fee/commissie. Calculatie in de offerte op basis van een uurtarief of kostenbegroting betreft een inschatting, is dus indicatief en niet bindend. Het definitief door Opdrachtgever te betalen bedrag zal op basis van nacalculatie bij de (eind)factuur worden vastgesteld.
2.4 De overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat Opdrachtgever per e-mail of schriftelijk akkoord gaat met de werkzaamheden zoals beschreven in de offerte c.q. het samenwerkingsvoorstel.
2.5 Door het aangaan van een overeenkomst met Opdrachtnemer verklaart Opdrachtgever tekenbevoegd te zijn. Opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichting uit de overeenkomst.
2.6 Opdrachtnemer is gerechtigd om eventuele prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat de overeenkomst is gesloten aan Opdrachtgever door te belasten.
2.7 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor éénmaal per jaar een inflatiecorrectie op de afgesproken tarieven c.q. prijzen toe te passen.

Artikel 3          Duur en uitvoering opdracht

3.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
3.2 De opdracht tot de levering van diensten betreft een inspanningsverbintenis die Opdrachtnemer naar beste inzicht en vermogen zal uitvoeren.
3.3 In het geval dat de werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of op een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.
3.4 Opdrachtnemer zal bij het verrichten van de werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van Opdrachtgever in acht nemen. In het bijzonder draagt Opdrachtnemer zorg voor geheimhouding van alle door Opdrachtgever in het kader van de overeenkomst aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en informatie. Deze verplichting geldt niet voor zover Opdrachtnemer een wettelijke plicht heeft tot openbaarmaking of voor zover Opdrachtgever Opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.
3.5 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht om de werkzaamheden door (een) derde(n) te laten verrichten. Voor eventuele tekortkomingen van deze derde(n) is Opdrachtnemer evenwel nimmer aansprakelijk. De toepasselijkheid van art. 7:404 , art. 7:407 lid 2 en art. 7:409 BW wordt daarbij uitdrukkelijk uitgesloten.
3.6 Opdrachtgever is gehouden om Opdrachtnemer op eerste verzoek tijdig volledige gegevens, inlichtingen en medewerking te verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht.
3.7 In het kader van het uitoefenen van de verstrekte opdracht is Opdrachtgever gehouden om Opdrachtnemer te allen tijde toegang tot het Verkoopaccount en/of het Account te (laten) verschaffen. In dit kader is Opdrachtgever gehouden om de inloggegevens van het Verkoopaccount en/of het Account op eerste verzoek aan Opdrachtnemer te verstrekken. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer direct per e-mail op de hoogte stellen van wijzigingen in gebruikersnaam, wachtwoorden etc. van het Verkoopaccount en/of het Account, opdat Opdrachtnemer zich te allen tijde daartoe toegang kan verschaffen. Opdrachtgever verleent in een voorkomend geval op eerste verzoek van Opdrachtnemer ook zijn volledige medewerking om een koppeling tussen zijn Verkoopaccount en/of Account met het bedrijfs/manageraccount van Opdrachtnemer te realiseren.
3.8 In het geval toegang tot het Verkoopaccount of de koppeling als bedoeld in artikel 3.7 voor Opdrachtnemer door toedoen van Opdrachtgever niet mogelijk is met als gevolg dat Opdrachtnemer onder andere de verschuldigde commissie niet kan berekenen, zal de afgesproken commissie worden berekend over de door Opdrachtgever via de desbetreffende online verkoopkanalen waarop het Verkoopaccount betrekking heeft gerealiseerde omzet in de maand voorafgaand aan de maand waarin de toegang tot het Verkoopaccount niet (langer) mogelijk is. De commissie als hiervoor bedoeld zal in dat geval ook worden vermeerderd met een boete van € 5.000 (zegge: vijfduizend euro en nul eurocent) per maand (waaronder begrepen een deel daarvan) zolang de toegang voor Opdrachtnemer niet mogelijk is c.q. wordt geweigerd.
3.9 In het geval toegang tot het Account voor Opdrachtnemer door toedoen van Opdrachtgever niet mogelijk is met als gevolg dat Opdrachtnemer de afgesproken online marketing diensten niet kan uitvoeren, blijft Opdrachtgever de afgesproken vergoeding en kosten, gedurende de looptijd van de overeenkomst, aan Opdrachtnemer verschuldigd.
3.10 In het geval dat in verband met de uitvoering van de werkzaamheden tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn in de zin van de wet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtnemer biedt ten aanzien van afgesproken levertijden geen enkele garantie en niet-tijdige levering geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of opschorting van enige verplichting jegens Opdrachtnemer.
3.11 Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat Opdrachtnemer via elektronische weg communiceert.
3.12 Niet functionele verschillen tussen de door Opdrachtnemer aangeboden diensten, levering van eventuele producten en/of alle overige specificaties en/of kwaliteitsvermeldingen door Opdrachtnemer en de daadwerkelijke uitvoering van hetgeen waartoe Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever heeft verplicht, geven Opdrachtgever geen enkel recht op enigerlei vergoeding, in welke vorm of uit welken hoofde ook.

Artikel 4          Zoekmachine marketing

4.1 Voor zover overeengekomen, verleent Opdrachtgever aan Opdrachtnemer voor de duur van de overeenkomst, naast de eventueel overige overeengekomen werkzaamheden, een exclusieve bevoegdheid tot het voeren van marketingcampagnes op internet.
4.2 Opdrachtgever verleent door het verstrekken van een opdracht aan Opdrachtnemer een onherroepelijke volmacht tot het verrichten van alle handelingen die Opdrachtnemer noodzakelijk en nuttig acht bij het opzetten en beheren van de zoekmachine marketingcampagnes.
4.3 Opdrachtnemer zal zich naar beste kunnen inspannen voor het bereiken van een optimaal resultaat, maar verbindt zich niet tot het bereiken van enig concreet resultaat. Alle mededelingen van Opdrachtnemer over de mogelijke resultaten zijn indicatief. Opdrachtgever kan aan deze mededelingen geen rechten ontlenen.
4.4 Indien de door de zoekmachines in rekening gebrachte kosten die verband houden met de zoekmachine marketingcampagnes rechtstreeks door Opdrachtgever betaald worden, kan Opdrachtnemer niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van betalingsachterstanden en/of saldotekorten van Opdrachtgever.
4.5 Opdrachtgever dient zich te houden aan de algemene voorwaarden, specifieke voorschriften en redactionele richtlijnen die door de overeengekomen zoekmachines aan adverteerders worden gesteld. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de overtreding van deze voorschriften aan de zijde van Opdrachtgever.

Artikel 5          Beëindiging

5.1 De overeenkomst eindigt door volbrenging van de opdracht of door opzegging van de overeenkomst.
5.2 Tussentijdse opzegging geschiedt schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van een kalendermaand.
5.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane verlies c.q. de daardoor geleden schade.
5.4 Na (tussentijdse) beëindiging is Opdrachtnemer van alle verplichtingen ontslagen en worden nog niet gefactureerde werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
5.5 Opdrachtnemer is gerechtigd om tussentijds te factureren, ongeacht de omvang van de verrichte werkzaamheden.

Artikel 6          Betaling en facturatie

6.1 Opdrachtgever is verplicht om alle facturen van Opdrachtnemer binnen veertien (14) dagen na dagtekening van de factuur aan Opdrachtnemer te voldoen op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, zonder enige aftrek, inhouding, korting en/of verrekening.
6.2 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. De juistheid van een factuur staat in ieder geval vast indien Opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn bezwaar heeft gemaakt.
6.3 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van veertien (14) dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
6.4 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat Opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, alvorens de opgedragen werkzaamheden uit te voeren.
6.5 Afhankelijk van de grootte en/of de duur en/of de complexiteit en/of de spoedeisendheid van de opdracht, is Opdrachtnemer gerechtigd voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden een voorschot aan Opdrachtgever in rekening te brengen. In dat geval wordt het voorschot en de hoogte daarvan vermeld in de offerte c.q. het samenwerkingsvoorstel. Voor zover er geen offerte c.q. samenwerkingsvoorstel door Opdrachtnemer is uitgebracht, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever per e-mail over het voorschot informeren. Eerst na ontvangst van betaling van het voorschot, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden aanvangen. Het voorschot wordt verrekend met de eindfactuur.
6.6 Bij uitblijven van tijdige en/of volledige betaling door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer het recht – zonder dat Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn – de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, waaronder begrepen de mogelijkheid om een bij Opdrachtnemer in beheer zijnde marketingcampagne offline te zetten, totdat Opdrachtgever alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft Opdrachtnemer eveneens indien hij al voordat Opdrachtgever in verzuim is met de betaling, gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever te twijfelen.
6.7 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Opdrachtnemer moet maken ter effectuering van zijn rechten, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Hieronder vallen tevens alle kosten, hoe ook genaamd, die Opdrachtnemer als eiser/verzoeker of gedaagde/verweerder moet maken in of ten behoeve van een eventuele vrijwaringsprocedure. Voor de hoogte van de buitengerechtelijke kosten zal Opdrachtnemer zich conformeren aan het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten en/of andere daarvoor in de plaats komende regeling(en), onverminderd het recht op vergoeding van de werkelijk door hem gemaakte kosten als die hoger liggen.

Artikel 7          Eigendomsvoorbehoud 

7.1 Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen (grafische) concepten, ontwerpen, (grafische) producten, software, (elektronische) bestanden, etc., blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever aan alle verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan.
7.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren en/of te vervreemden. Dit beding heeft goederrechtelijke werking.
7.3 Indien (een) derde(n) (geheel of gedeeltelijk) beslag legt/leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen en/of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer daarvan direct op de hoogte te stellen.
7.4 Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Opdrachtnemer ter inzage te geven.
7.5 Voor het geval dat Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer om al die plaatsen te (doen) betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mee terug te (doen) nemen.

Artikel 8          Klachten

8.1 Klachten over de werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de desbetreffende werkzaamheden, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Een klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de door Opdrachtgever gestelde tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is daarop adequaat te reageren.
8.2 Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer door Opdrachtgever in de gelegenheid dienen te worden gesteld om de werkzaamheden waarop de klacht betrekking heeft nog eens te verrichten. In het geval dat het alsnog verrichten van de werkzaamheden naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9 van deze algemene voorwaarden.
8.3 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden niet op.

Artikel 9          Aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van een handelen of nalaten van Opdrachtnemer ter zake de nakoming van de overeenkomst of anderszins, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld. Gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst of geleden verliezen, zal nimmer voor vergoeding in aanmerking komen.
9.2 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor door Opdrachtgever geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Opdrachtnemer altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekeraar in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet uitkeert, of de schade niet onder een door Opdrachtnemer gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de werkzaamheden, waarvan het gebrek oorzaak is geweest van de schade of – indien dit niet is vast te stellen – de factuurwaarde van de werkzaamheden die Opdrachtnemer op het tijdstip dat de schade veroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan ten behoeve van Opdrachtgever heeft uitgevoerd.
9.3 De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Opdrachtnemer bedraagt zes (6) maanden na het uitvoeren van de werkzaamheden.
9.4 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld alsmede de vrijwaring als bedoeld in artikel 11 van deze algemene voorwaarden worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Opdrachtnemer en ieder ander van wiens hulp Opdrachtnemer gebruik maakt bij de uitvoering van de werkzaamheden.
9.5 Opdrachtnemer aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan door schuld en/of toedoen van Opdrachtgever en/of derden.
9.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden noch indien (ingeschakelde) derden zich tegenover Opdrachtgever (al dan niet via Opdrachtnemer) beroepen op rechten van intellectuele eigendom.
9.7 Adviezen, al of niet op verzoek van Opdrachtgever, worden door Opdrachtnemer naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, maar zij aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar verstrekte adviezen.
9.8 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen geldt de uitleg van Opdrachtnemer als vaststaand en bindend.

Artikel 10          Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaronder in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, verstaan elke van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien. Onder overmacht wordt verder in elk geval – maar niet uitsluitend – verstaan: dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, machinebreuk, het uitbreken van een virusuitbraak (epidemie/pandemie) en/of andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer verhinderen of beperken.
10.2 In het geval dat Opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Opdrachtnemer het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks naar haar keuze, zonder dat Opdrachtnemer gehouden is om enige door Opdrachtgever geleden schade te vergoeden.
10.3 In het geval dat Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever die voortvloeien uit de overeenkomst heeft voldaan en ten behoeve van Opdrachtgever gedeeltelijk werkzaamheden heeft verricht – en aan de reeds verrichte werkzaamheden zelfstandige waarde toekomt – is Opdrachtnemer gerechtigd om de desbetreffende werkzaamheden separaat te factureren. Opdrachtgever is alsdan gehouden de betreffende factuur van Opdrachtnemer te voldoen.

Artikel 11          Vrijwaringen

11.1 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
11.2 Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden en/of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden en/of software vrij zijn van virussen en defecten.
11.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk ten aanzien van alle aanspraken van derden voor schade, hoe ook genaamd, die verband houden of voortvloeien uit de overeenkomst.

Artikel 12          Intellectuele eigendom

12.1 Alle door Opdrachtnemer verstrekte documenten, zoals foto’s, adviezen, (grafische) concepten, ontwerpen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt ten behoeve van Opdrachtgever en mogen door Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht. Opdrachtnemer kan aan de toestemming voorwaarden verbinden. De toestemming wordt in ieder geval onthouden als Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichting jegens Opdrachtnemer heeft voldaan.
12.2 Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
12.3 Opdrachtnemer is gerechtigd om al hetgeen door Opdrachtnemer is vervaardigd te signeren/branden en/of te gebruiken ter promotie van de eigen organisatie en dienstverlening.
12.4 Opdrachtnemer is vrij om alle eventueel door haar ontworpen, maar door Opdrachtgever afgewezen (grafische) ontwerpen/concepten, in de meest ruime zin van het woord, voor andere doeleinden, waaronder maar niet uitsluitend begrepen andere (potentiële) opdrachtgevers, te gebruiken.

Artikel 13          Verstrekken vertrouwelijke informatie

13.1 Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld, denk aan klant-, product-, verkoop- en omzetinformatie. Deze verplichting geldt niet voor zover Opdrachtnemer een wettelijke plicht heeft tot openbaarmaking of voor zover Opdrachtgever Opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.
13.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten van de door haar toegepaste marketingcampagne, mits geanonimiseerd, aan te wenden voor statistische, vergelijkende en/of marketing doeleinden.
13.3 Indien Opdrachtnemer – op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak – gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding en/of beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 14          Beëindiging

14.1 Opdrachtnemer is gerechtigd om de overeenkomst, zonder ingebrekestelling en verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel – naar eigen keuze – de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien:
a. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend
b. Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt
c. Opdrachtgever overgaat tot liquidatie van zijn/haar bedrijf
d. Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of (ingeval van een natuurlijk persoon) overlijdt, of
e. Opdrachtgever jegens de Opdrachtnemer niet voldoet aan enige wettelijke verplichting, dan wel enige verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst, tenzij alsnog binnen 8 dagen daaraan is voldaan.
14.2 Opdrachtgever is verplicht om Opdrachtnemer per direct te informeren indien zich een omstandigheid in de zin van artikel 14.1 voordoet. In het geval dat zich een omstandigheid in de zin van artikel 14.1 voordoet, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is enige schuld aan/vordering van Opdrachtnemer direct opeisbaar.

Artikel 15          Overdracht en plichten

15.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan (een) derde(n) over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

Artikel 16          Privacy / AVG

16.1 Opdrachtnemer treedt in het kader van de geldende privacywetgeving (AVG) op als verwerkingsverantwoordelijke van de (persoons)gegevens van Opdrachtgever.
16.2 Opdrachtnemer sluit de overeenkomst met Opdrachtgever (mede met het oog op het bepaalde in art 6.1.b van de AVG) voor het leveren van diensten zoals opgenomen in de offerte c.q. het samenwerkingsvoorstel als bedoeld in artikel 2 van deze algemene voorwaarden.
16.3 Ter uitvoering van de overeenkomst is het noodzakelijk dat Opdrachtnemer minimaal beschikt over de hieronder opgesomde gegevens van Opdrachtgever, die bij Opdrachtnemer worden geregistreerd en verwerkt.
• (bedrijfs)naam en KvK-nummer
• adres
• telefoonnummer
• e-mailadres
• geboortedatum (voor zover van toepassing)
• geslacht (voor zover van toepassing)
• bankrekeningnummer
• nationaliteit (voor zover van toepassing)
• gegevens van potentiële klanten/bezoekers van Opdrachtgever
• overige persoonsgegevens die Opdrachtgever vrijwillig verstrekt.
16.4 In het kader van de geldende privacywetging heeft Opdrachtgever recht op inzage, wijziging, vergetelheid, blokkering en/of verwijdering van de (verstrekte) (persoons)gegevens. In het geval Opdrachtgever van deze rechten gebruik wenst te maken, dient Opdrachtgever een daartoe strekkend verzoek op schriftelijke wijze aan het kantooradres van Opdrachtnemer te richten. Opdrachtnemer streeft ernaar een verzoek uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst af te handelen.
16.5 Voor de naleving van geldende privacywetgeving heeft Opdrachtnemer de AVG-conformiteit gedocumenteerd en zijn haar processen daarop ingericht.
16.6 Door akkoord te gaan met de offerte c.q. het samenwerkingsvoorstel verklaart Opdrachtgever bekend te zijn en in te stemmen met het bij Opdrachtnemer geldende privacy beleid.

Artikel 17          Slotbepalingen

17.1 Opdrachtnemer is gerechtigd om eenzijdig wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden de wijzigingen jegens Opdrachtgever in werking zodra hem/haar de wijzigingen zijn medegedeeld.
17.2 De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt beheerst door Nederlands recht.
17.3 Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
17.4 Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.